dijous, 28 d’abril de 2011

S’adjudiquen els treballs de la rotonda i adequació de l’entorn del portal de Llobera


L’obra inclou l’ampliació de la vorera a l’entorn de la residència d’avis i a la sortida del portal


El proper estiu l’Ajuntament de Solsona preveu iniciar les obres de construcció d’una rotonda i d’adequació de tot l’entorn a la sortida del portal de Llobera. La Junta de Govern Local n’ha aprovat l’adjudicació provisional a l’empresa Estany, SCCL, en presentar-ne l’oferta econòmicament més avantatjosa. El preu dels treballs és de 176.000 euros i es finançaran per mitjà del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat i recursos propis. El termini d’execució es preveu de cinc mesos.
 
La rotonda en la intersecció de les avingudes de la Mare de Déu del Claustre i del Cardenal Tarancón i el carrer de Pere Màrtir Colomés ha de permetre millorar la mobilitat dels serveis sanitaris i assistencials de Solsona i garantir una major seguretat als vianants. Al mateix temps, l’adequació de l’entorn del portal de Llobera i la connexió amb les escales d’accés a la plaça del Camp representarà la revalorització d’un dels accessos al nucli antic.

La rotonda, condicionada per l’espai on s’ha d’encaixar, tindrà 20 metres de diàmetre. S’ha plantejat com la millor fórmula per ordenar la zona millorant la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària. Els carrils d’entrada tindran una amplada de 3,5 metres i els de sortida, de 4,5 metres. Les vorades i voreres existents s’aprofitaran al màxim i s’ampliaran en diferents punts.

Amb la finalitat de potenciar la seguretat, s’adequaran els passos de vianants més propers a la rotonda, que quedaran elevats per obligar l’alentiment de la marxa dels vehicles, i s’eixamplaran les voreres. Un dels punts que variaran més, en aquest sentit, és la cantonada de l’Hospital Pere Màrtir Colomés, l’estretor de la qual actualment sovint obliga els vianants a envair la calçada. A més d’ampliar el paviment amb panot i pedra, s’hi col·locarà una barana protectora de ferro. El pas de vianants existent en aquesta alçada desapareixerà.

També s’engrandirà l’espai per a vianants en el gir del portal de Llobera cap al Vall Calent amb paviments de pedra i llambordes. Igualment, s’adequarà amb pedra tot l’espai que uneix el portal amb la zona enjardinada i les escales que menen a la plaça del Camp. No s’hi podrà estacionar, tot i que s’hi mantindrà un espai de parada per al transport públic. A banda d’això, s’aprofitarà l’actuació per reubicar els fanals de la vorera de l’avinguda del Cardenal Tarancón fins a la cruïlla de la carretera de Torà per tal de facilitar el pas dels vianants.

Aquest conjunt de mesures obligaran a reduir el nombre de places d’aparcament, si bé es podrà compensar amb l’espai que es guanyarà al carrer de Mossèn Serra i Vilaró, una vegada urbanitzat també aquest any.

                    Solsona, 28 d’abril de 2011