dimecres, 27 d’abril de 2011

L’Ajuntament de Solsona adjudica les obres del carrer de Mossèn Serra i Vilaró, projectades el 2004


L’actuació ha de dignificar i dotar de places d’aparcament un espai ubicat entre dues zones d’equipaments

La Junta de Govern Local de Solsona ha adjudicat provisionalment les obres d’urbanització del carrer de Mossèn Serra i Vilaró. L’import de l’actuació és de 89.960 euros i el termini d’execució dels treballs, de tres mesos. Així, es desencalla definitivament una actuació projectada pels serveis tècnics municipals l’octubre del 2004 per un acord del 2002.

L’empresa Estany, SCCL, n’ha estat l’adjudicatària. L’Ajuntament finançarà íntegrament l’obra a través del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i recursos propis. La urbanització del vial que connecta la Pujada del Seminari amb el carrer de Pere Màrtir Colomés es trobava en compàs d’espera des de feia més de cinc anys per resoldre’n l’expedient de contribucions especials i obtenir-ne el finançament necessari.

El gener passat el Ple va estimar les al·legacions presentades per la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés i el Seminari i declarar nul l’expedient de contribucions especials, aprovat inicialment el 2005, tant per donar compliment al Concordat de la Santa Seu amb l’Estat, que eximeix d’aquest tipus d’impostos els llocs de culte i seminaris, com per tenir en consideració el servei públic que presta a la ciutat la residència d’avis.

Aquesta obra ha de permetre, d’una banda, dignificar un carrer que actualment es troba en molt mal estat i sense cap tractament de pavimentació, situat entre dues zones d’equipaments, la del Seminari i la del Centre Sanitari, tanatori i Hospital Pere Màrtir Colomés, i, de l’altra, dotar aquest sector de noves places d’aparcament. El projecte preveu habilitar franges d’estacionament a banda i banda. Igualment, ha de contribuir a pacificar la circulació viària entre els dos carrers perpendiculars, força transitats.  

Es tracta d’un vial d’uns 85 metres de longitud. Se’n mantindrà el doble sentit de circulació, amb una calçada d’aglomerat asfàltic de 5,20 metres d’ample, dues bandes laterals d’aparcament de formigó d’1,90 metres d’ample cadascuna i voreres de panot d’1,5 metres. L’obra preveu l’ampliació dels xamfrans que entronquen amb la Pujada del Seminari. Així mateix, s’hi plantaran 26 arbres, segurament robínies, una espècie caducifòlia ja existent a la ciutat, de fàcil manteniment, creixement ràpid i llarga longevitat.

Aquesta obra es considera senzilla pel que fa als serveis, ja que tan sols es fa necessària l’execució de canalitzacions per soterrar les línies aèries de telefonia i baixa tensió en l’encreuament amb el carrer de la Pujada del Seminari, així com entroncar la xarxa de sanejament amb la provinent d’aquest vial i construir un col·lector independent per a la recollida d’aigües pluvials. D’altra banda, ja hi ha l’enllumenat públic instal·lat i només caldrà reubicar alguns fanals a causa de la disposició dels aparcaments i l’arbrat.
                    Solsona, 27 d’abril de 2011