dijous, 23 de desembre de 2010

Aclariment sobre la retribució del vicepresident segon del Consell Comarcal del Solsonès


Recentment han aparegut en alguns mitjans de comunicació informacions que poden prestar confusió referents a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Solsonès de data 17 de desembre de 2010, en el qual s’assignava la retribució de 1.400 euros per dedicació a temps parcial al Sr. Joan Solà pel treball real i efectiu que ja ve desenvolupant com a responsable de diferents àrees del consell comarcal vinculades a la vicepresidència que exerceix.

El que pretén el consell comarcal a través d’aquest acord és, sense increment pressupostari, regularitzar la percepció que pel concepte d’indemnitzacions percebia el Sr. Joan Solà, tot reconeixent-li una assignació retributiva ordinària corresponent a la feina que està desenvolupant.
Per tant, estem parlant d’un canvi de partides pressupostàries sense increment de cost per a la institució.

Malgrat tot, hem de lamentar els malentesos i confusions que s’han pogut generar amb aquesta notícia. La voluntat del consell comarcal ha estat regularitzar una situació i actuar, com sempre, amb la màxima transparència i claredat en uns moments de crisi econòmica en els quals a tots se’ns exigeix tenir especial cura en la forma i en el fons en la nostra actuació de servei públic.

Finalment, vull deixar constància de l’alt nivell de compromís i dedicació del Sr. Joan Solà en el desenvolupament de les tasques encomanades per part del Consell Comarcal del Solsonès i de la seva inqüestionable voluntat de servei a la comarca.

Marià Chaure i Valls
President

Font: Consell Comarcal del Solsonès