dijous, 4 de març de 2010

Solsona consensua amb l’ACA el projecte de millora paisatgística del tram urbà de la ribera

04/03/2010

Una vegada arribi l’autorització oficial s’iniciarà l’expedient de contractació de l’obra

L’Ajuntament de Solsona ha introduït petites modificacions en el projecte de condicionament i millora paisatgística del tram urbà de la ribera de Solsona, redactat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, després de consensuar-ne la intervenció amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquests moments, el consistori està a l’espera de rebre el vistiplau oficial d’aquest organisme de la Generalitat, que es preveu imminent, per iniciar l’expedient de contractació de l’obra, que té un pressupost de 205.110 euros i es finançarà a través del Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL).

Després que tècnics de l’ACA realitzessin una visita de camp el mes passat i comprovessin l’estat actual de la llera del riu Negre, es va destacar la necessitat de respectar al màxim els valors naturals i originals de la llera del riu. També es va demanar als redactors del projecte que preveiessin la substitució d’un petit pont de formigó existent sota el pont principal de la ciutat per una passera de fusta que uneixi els dos marges del riu Negre. Igualment, s’evitarà formigonar la llera i es respectarà la forma natural dels petits meandres del curs del riu.

A més, tal com es descriu en la memòria que els redactors han fet arribar a l’ACA, es recuperarà la zona adjacent a la llera amb espècies vegetals autòctones, que s’intercalaran amb una escullera de pedra en aquells punts on sigui necessària per assegurar l’estabilitat dels talussos.

Ester Blanco, Joan Carol i Jaume Cuadrench, redactors del treball, han projectat una intervenció que potenciï els valors naturals de l’entorn amb la reforestació amb espècies pròpies d’aquests ambients i l’ús de materials naturals i el més adaptats possibles. La restauració d’aquest tram urbà es farà mitjançant tècniques mixtes de la bioenginyeria.

Entre Cal Boté i els Països Catalans

L’àmbit d’actuació inclòs en aquesta primera fase de desplegament del Pla Director de la Ribera i que es finançarà a través del FEOSL correspon al tram comprès entre els ponts de Cal Boté –punt de confluència de les riberes del pont de l’Afrau i la Mare de la Font– i de l’avinguda dels Països Catalans, amb una longitud de 254 metres. El gruix més important dels treballs consistirà en el condicionament de la llera, els talussos i la restitució vegetal de l’entorn fluvial, que també inclou l’enjardinament de la part urbana amb ús de plantes pròpies de ribera, aromàtiques i medicinals.

Tot i això, aquest projecte també preveu la instal·lació d’un sistema de bombeig i conducció d’aigües tractades des de l’estació depuradora fins al carrer dels Tints. A causa dels condicionants econòmics, restarà pendent la part d’urbanització del Pla Director, amb què es vol condicionar una xarxa verda en forma d’eixample amb passejos per al trànsit preferent de vianants, i la finalització de tots els trams del recorregut, fins arribar a l’estació depuradora.

Una tercera part del Pla

De totes maneres, l’Ajuntament també ha encarregat una segona memòria per actuar en el sector de la ribera corresponent al Camp del Molí des de l’avinguda dels Països Catalans, una fase del projecte que també es pretén executar enguany amb una partida de 200.000 euros dels pressupostos generals de l’Estat. El regidor d’Urbanisme, Martí Abella, calcula que “al llarg del 2010 es podrà fer realitat una tercera part del Pla Director de la Ribera”, l’execució total del qual està pressupostada en 2,6 milions d’euros.

Aquest ambiciós treball, encarregat per l’Ajuntament al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en l’anterior legislatura, preveu la restauració de l’entorn del riu Negre al llarg de prop de dos quilòmetres, englobant tant la zona urbana i més visible com la periurbana, fins arribar a la depuradora de Solsona. La recuperació de l’entorn fluvial es compatibilitzarà amb l’ús social i de lleure de l’espai.