dilluns, 8 de març de 2010

L’Ajuntament de Solsona convoca un concurs per a la plaça de responsable de Comunicació i Protocol

05/03/2010

La Junta de Govern Local de Solsona ha aprovat les bases que han de regir el concurs lliure per proveir una plaça de responsable de Comunicació i Protocol. D’aquesta manera, es vol cobrir un lloc de treball ja previst en la plantilla de personal aprovada per a l’exercici vigent. Es requereix a les persones aspirants disposar de la llicenciatura de Periodisme.

S’ofereix un contracte laboral a temps complet. Entre d’altres, les tasques d’aquest lloc de treball consistiran a coordinar la relació de l’Ajuntament amb els mitjans de comunicació; l’elaboració de notes i dossiers de premsa i comunicats adreçats a la població; la redacció i maquetació de la revista El Portal; l’actualització diària del web municipal; la coordinació de la publicitat institucional i la coedició de L’Informatiu de Solsona FM. Pel que fa a les funcions protocol·làries, aquesta persona s’encarregarà de coordinar l’organització d’actes institucionals.

En el procés selectiu es valorarà l’experiència professional dels aspirants en el desenvolupament de funcions similars i formació específica en comunicació institucional, mitjans de comunicació i protocol. El termini per presentar les sol·licituds d’admissió al procés selectiu és de vint dies naturals a partir de l’última publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Des d'aquí es poden extreure les bases completes d’aquest concurs lliure.