divendres, 5 de març de 2010

El CTFC, impulsor de mesures en pro a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

Formació contínua, foment a la inserció laboral de la dona i promoció de l'aplicació de plans d'igualtat a les empreses i al món rural són algunes de les tasques que es desenvolupen des del centre

Al mateix temps, el CTFC és un referent en l'aplicació interna de polítiques d'igualtat, facilitant mesures de la conciliació dels seus treballadors i treballadores

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya compta amb un grup de treball que des de l'any 2003 desenvolupa accions, estudis i projectes amb perspectiva de gènere, amb la finalitat de promoure i fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit rural, i en aspectes de formació, ocupació i promoció de les polítiques d'igualtat. El grup de treball Dona Rural i Igualtat d'Oportunitats té com a base d'actuació la formació i l'ocupació, així com la difusió i promoció de l'aplicació de plans d'igualtat a les empreses.

Al llarg d'aquests anys, des del CTFC s'ha desenvolupat el I Pla de Polítiques de Dones del Solsonès, centrat especialment en dos àmbits d'actuació: la formació i l'ocupació tenint en compte la perspectiva de gènere i la proposta d'accions en favor de l'eliminació de les desigualtats i les situacions desfavorables de les dones del Solsonès. Aquest Pla de Polítiques de dones (2006-2009) tenia dos eixos principals: garantir l'existència d'una oferta formativa i educativa adequada a les necessitats de les dones del Solsonès i, per altra banda, vertebrar diferents polítiques enfocades a l'orientació professional ocupacional, l'accés i permanència de les dones al mercat de treball i el foment de l'emprenedoria.

Aquestes són algunes de les actuacions dutes a terme pel CTFC i que s'emmarquen en aquest pla:

- Estudi sobre l'ocupabilitat de les dones a la comarca del Solsonès
- Disseny d'una Guia de bones pràctiques en Igualtats d'Oportunitats per empreses de l'àmbit rural
- Planificació i creació del Taller d'ocupació en l’especialitat de treballadores familiars i auxiliars de geriatria (d'atenció social), que va afavorir la inclusió d'un important nombre de dones en el mercat laboral. Hi ha participat 20 persones en les dues edicions
- Elaboració de la Guia per a dones emprenedores
- Promoció de Teletreball en el col•lectiu de dones de la comarca
- Projecte de millora de la qualificació i l'ocupabilitat de la població femenina a les comarques rurals.

D'altra banda, el CTFC ha elaborat un Pla d'Igualtat d'Oportunitats (PIO) per a tots els treballadors i treballadores del Centre. Un PIO és una estratègia empresarial que consisteix en un conjunt de mesures que pretén assolir la igualtat real entre homes i dones a l'empresa eliminant estereotips, actituds i obstacles que dificulten a les dones en el seu ple desenvolupament en el món del treball.

El CTFC no té l’obligació per llei de desenvolupar un Pla d’igualtat, malgrat tot
l’entitat ha adoptat el compromís d’elaborar el Pla i d’implementar les diferents
accions. Aquesta ha estat una iniciativa innovadora a la demarcació de Lleida, ja
que ha estat una de les primeres empreses en desenvolupar un Pla d’Igualtat en
l’àmbit rural.
La realització del PIO s’ha estructurat en 3 fases de treball, i compta amb un total de 14 objectius i 42 accions, fruit dels resultats de la diagnosi de gènere, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats i als punts febles detectats.

Algunes de les accions que s’han realitzat o en les que s’està treballant són la inclusió del PIO en l’actual Pla estratègic del CTFC, la creació d’una secció a Intranet amb diferent informació i espais de participació, la creació i difusió d’un Manual de llenguatge no sexista, diferents accions de formació en temes d’igualtat, accions específiques per a millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i l’elaboració d’un Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.