dimecres, 5 d’agost de 2009

Aproven la constitució del consorci urbanístic que desenvoluparà l’ARE de la Cabana del Màrtir

04/08/2009

Aquest nou ens estarà integrat, de forma paritària, per l’Incasol i l’Ajuntament

L’Ajuntament de Solsona ha aprovat inicialment la constitució del consorci urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de la Cabana del Màrtir, que estarà integrat a parts iguals per l’Institut Català del Sòl (Incasol) i l’Ajuntament. Aquesta nova entitat pública és l’instrument jurídic que ha de donar forma a l’ordenació urbanística d’aquest sector, on s’hi preveu la construcció de 492 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial, i una zona d’equipaments que acollirà l’edifici definitiu del CEIP El Vinyet i el segon institut del municipi.

La creació d’aquest consorci ha rebut el vistiplau dels grups municipals que conformen l’equip de govern (ERC, El Comú i PSC), mentre que CiU s’hi ha posicionat negativament, en tant que no comparteix el projecte de l’ARE des dels seus inicis. Tal com afirma Martí Abella, regidor d’Urbanisme, la constitució del consorci és “el pas lògic” que segueix l’aprovació definitiva de la nova figura urbanística. Entre altres funcions, haurà d’impulsar el Pla director urbanístic, tant pel que fa a l’ordenació com a les obres d’urbanització i la construcció dels equipaments.

Una de les primeres actuacions que assumirà el consorci consistirà en l’elaboració i aprovació del projecte de reparcel·lació de tot el sector. Paral·lelament, però, Martí Abella indica que “l’Ajuntament està movent els fils per agilitzar la urbanització dels terrenys on s’aixecarà la nova escola”, conjuntament amb l’Incasol i GISA, empresa pública adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Inicialment, aquesta entitat urbanística estarà formada per representants del consistori i l’Incasol a parts iguals. Tanmateix, segons afirma Abella, més endavant tenen dret a integrar-s’hi també els propietaris dels terrenys afectats per l’ARE. En aquests moments, l’acord de creació del consorci es troba a exposició pública durant el termini d’un mes i esdevindrà definitiu en cas que no s’hi presenti cap al·legació.

Font: Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona