divendres, 24 de juliol de 2009

Solsona posa a informació pública el projecte d’urbanització del carrer de Sant Llorenç

23/07/2009

Se’n preveu l’execució de les obres l’any que ve, després del carrer de la Regata

L’Ajuntament de Solsona ha sotmès a informació pública durant un mes el projecte d’urbanització del carrer de Sant Llorenç, aprovat per la Junta de Govern Local la setmana passada. Es tracta del tercer eix viari sobre el qual es vol intervenir en el marc del Pla d’intervenció integral del nucli antic amb l’objectiu de dinamitzar-lo comercialment i dotar-lo de nous serveis que hi manquen. El consistori té la intenció d’executar-ne les obres l’any que ve, un cop s’hagi remodelat el carrer de la Regata, al projecte del qual es preveu donar el vistiplau definitiu en el Ple ordinari de la setmana que ve.

El projecte del carrer de Sant Llorenç, un eix viari transversal del centre històric que s’estén des de la plaça de la Catedral fins a la carretera de Bassella, ha estat redactat pel servei tècnic d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida per encàrrec del consistori. El pressupost de l’obra és de 542.050 euros, que es finançarà a través del Pla de barris i per al qual també s’ha sol·licitat una subvenció del Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de 271.000 euros. El termini d’execució previst és de vuit mesos.

La remodelació del carrer de Sant Llorenç prioritzarà el pas dels vianants. Per això, entre altres mesures, se’n preveu l’eliminació de les voreres, que actualment a causa de la seva estretor representen més un obstacle que no pas una zona segura. A més de facilitar una circulació més còmoda, aquesta solució també contribuirà visualment a donar més amplada al carrer.

Per a la pavimentació s’utilitzarà pedra natural del país, però amb diferents dissenys a partir de la combinació de peces de diferents dimensions –blocs més grans al centre de la via, emmarcats amb llambordins. A més, es reaprofitarà la pedra de les vorades existents, col·locant-la en franges transversals.

Modernització dels serveis

La reurbanització d'aquest carrer també inclou la realització d’un nou clavegueram, la renovació de la xarxa d’aigua, la implantació de les xarxes de telecomunicacions i gas i el soterrament de les xarxes de serveis aèries existents. Quant a l’enllumenat públic, es mantindrà la mateixa tipologia antiga dels fanals que hi ha actualment per tal de conservar els elements característics del centre històric. Tot i això se’n canviarà la ubicació i se’n substituiran les làmpades per unes altres de vapor de sodi que en reduiran el consum energètic.

Aquest expedient estarà a disposició dels ciutadans interessats als serveis tècnics municipals durant un mes perquè puguin examinar-lo i plantejar-hi al·legacions si ho consideren convenient. En el cas que no es presenti cap al·legació durant aquest termini el projecte quedarà aprovat definitivament.